Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Specjalnego w Radomsku na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 według następującego harmonogramu:

 • w terminie od 31.01.2022r. do 07.02.2022r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do naszego przedszkola w poprzednich latach składają deklarację   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.
 • w terminie od 14.02.2022r. do 11.03.2022r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych publicznych przedszkoli. Rodzice (prawni opiekunowie) określają kolejność wybranych placówek od najbardziej do najmniej preferowanych.
 • Do Przedszkola Specjalnego w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Radomska oraz gmin ościennych.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę wyłącznie dzieci z Miasta Radomska spełniające następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a-g, a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

 • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w pkt  

1

Kandydat,   który w roku szkolnym 2022/2023 posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia   specjalnego.

10

2

Kandydat,   który w roku szkolnym 2022/2023 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

8

3

Kandydat zamieszkujący w Radomsku

7

4

Kandydat,   którego rodzice/opiekunowie prawni pracują w wymiarze pełnego/pół etatu, rodzice/opiekunowie prawni   studiujący/uczący się w systemie dziennym

4

5

Kandydat,   którego rodzeństwo będzie uczęszczało do danego przedszkola w roku 2022/2023

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

31

Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

 • w terminie 14.03 – 18.03.2022r.  postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Specjalnego, która:
  • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 23.03.2022r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • ustala i w dniu 30.03.2022r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.  Procedury odwoławcze:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Przedszkola Specjalnego.
 • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.
 • rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora Przedszkola Specjalnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor Przedszkola Specjalnego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola Specjalnego służy skarga do sądu administracyjnego. Termin postępowania uzupełniającego: 9.05.2022r. - 18.05.2022r.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania i metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez nich za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego