Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Specjalnego w Radomsku na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Specjalnego w Radomsku informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 według następującego harmonogramu:

 • w terminie od 30.01.2023r. do 06.02.2023r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do naszego przedszkola w poprzednich latach składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.
 • w terminie od 13.02.2023r. do 10.03.2023r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych publicznych przedszkoli. Rodzice (prawni opiekunowie) określają kolejność wybranych placówek od najbardziej do najmniej preferowanych.
 • Do Przedszkola Specjalnego w Radomsku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Radomska oraz gmin ościennych.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę wyłącznie dzieci z Miasta Radomska spełniające następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymienionych w ppkt a-g, a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka.

 • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium w pkt  

1

Kandydat,   który w roku szkolnym 2023/24 posiada Orzeczenie o potrzebie kształcenia   specjalnego.

10

2

Kandydat,   który w roku szkolnym 2023/24 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

8

3

Kandydat zamieszkujący w Radomsku

7

4

Kandydat,   którego rodzice/opiekunowie prawni pracują w wymiarze pełnego/pół etatu, rodzice/opiekunowie prawni   studiujący/uczący się w systemie dziennym

4

5

Kandydat,   którego rodzeństwo będzie uczęszczało do danego przedszkola w roku 2023/24

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

31

Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w przedszkolu, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

 • w terminie 13.03 – 17.03.2023r.  postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Przedszkola Specjalnego, która:
  • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 22.03.2023r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • ustala i w dniu 29.03.2023r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2.  Procedury odwoławcze:

 • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Przedszkola Specjalnego.
 • uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.
 • rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora Przedszkola Specjalnego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor Przedszkola Specjalnego rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola Specjalnego służy skarga do sądu administracyjnego. Termin postępowania uzupełniającego: 8.05.2023r. - 17.05.2023r.

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania i metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez nich za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego